Справочник тегов языка разметки HTML

Тег или понятие языка HTMLсортировать по убыванию Начало описания (пройдите по ссылке для полного просмотра)
<A HREF= “URL”>

Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного форматування.

Формат адресного вказівника:

<A HREF= “URL”>текст вказівника</A>

<ACRONYM>

Для пояснення змісту терміна при наведенні на нього мишкою використовується тег:

<ACRONYM title=”пояснювальний текст”> Термін </ACRONYM>

ПРИКЛАД

<B>

<B>...</B> жирний шрифт (ВОLD)

<BASEFONT>

Основний розмір шрифту завжди дорівнює 3, якщо він не змінений тегом

<BASEFONT=n>, де n=1-7.

<BIG>

<BIG>... </ BIG > збільшений шрифт

<BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE>…</BLOCKQUOTE> - дозволяє розміщувати текст на рівній відстані від меж екрану і створювати відступи ліворуч і праворуч.

<BODY>

Тіло документа

<BODY>…</BODY> - тіло документа містить весь текст з інформацією і всі теги HTML, які використовуються для форматування тексту.

<BR>

Тег управління переходом на новий рядок

Тег <BR> - розпочинає новий рядок тексту в межах поточного абзацу. Примусове переведення рядка використовується для того, щоб порушити стандартний порядок відображення тексту.

<CAPTION>

Теги для побудови таблиці

 

Тег

<CITE>

<CITE>….</CITE> - розмічає текст як цитату, як правило, курсивом.

<FONT>

ара тегів <FONT>…</FONT> дозволяє задавати розмір, колір і гарнітуру тексту, що міститься між цими тегами

Атрибути тегу <FONT>1:

 

<FORM>

<FORM>….</FORM> Визначає початок і кінець форми, як і куди буде відправлено інформацію, вказану в ній.

Атрибути тега <FORM>

ACTION Визначає адресу URL, за якою надсилається введена інформація

<FRAME>

Для вміщення змісту в фрейми, які утворились в результаті поділу, використовується тег <FRAME>... </FRAME>. Важливим атрибутом цього тега є атрибут SRC, який сповіщає URL документа, який необхідно завантажити у фрейм.

<FRAMESET>

Фрейм-документ є специфічним видом HTML-документа, оскільки не містить елемента BODY і, відповідно, будь-якого змістового навантаження. Він описує тільки фрейми, які будуть містити інформацію.

<HEAD>

Заголовок документа

<HEAD>… </HEAD> - містить інформацію про документ.

<Hn>

<Hn>…</Hn>, де n – номер стилю від 1 до 6 - виділяє текст різними стилями

ПРИКЛАД Файл у форматі HTML:

<HTML>

<HR>

Для розміщення горизонтальної лінії використовується тег <HR> (Horizontal Rule). Internet Explorer підтримує різні атрибути тега <HR>, які дозволяють управляти розміром, товщиною, вирівнюванням, кольором і виглядом тіні від лінії.

<HTML>

Позначення HTML-документа

<HTML>… < /HTML> - включають в себе всі інші теги HTML і весь інформаційний зміст документа.

< HTML> розташовується у першому рядку документа;

<I>

<I>.....</I> курсив (ITALIC)

<IMG>

Для вставлення зображення на сторінку використовують тег <IMG SRC=”URL”>, де URL – адреса файлу, який містить графічні дані.

<INPUT>

<INPUT>…</INPUT> Кнопки команд

Теги <TEXTAREA>, <SELECT>, <INPUT> повинні бути визначені всередині пари тегів <FORM>….</FORM>.

<LI>

Нумерований список <OL>…</OL> <LI>…</LI> - елемент списку

<LI>

Маркований список <UL>…</UL> <LI>…</LI> - елемент списку

Атрибут START дозволяє задавати початкове значення для нумерації (за замовчуванням START=1, але можна вказати будь-яке додатне число).

<MARQUEE>

Управляти появою і рухом тексту дозволяє тег <MARQUEE>

Приклад:

<MARQUEE>Приклад тексту, який рухається</MARQUEE>

<OL>

Нумерований список <OL>…</OL> <LI>…</LI> - елемент списку

<OPTIONS>

Меню у формах створюється за допомогою використання конвеєрного тега <SELECT>…<OPTIONS>…</SELECT>

Синтаксис тега такий:

<P>

Тег управління абзацом

Початок абзацу

<P>…</P> - позначає початок і кінець нового абзацу.

Атрибути тега <P>

<S>

<S>...</S> перекреслений текст

<SELECT>

Меню у формах створюється за допомогою використання конвеєрного тега <SELECT>…<OPTIONS>…</SELECT>

Синтаксис тега такий:

<SELECT NAME =”Name” [SIZE=”Size”] [MULTIPLE]>

<SMALL>

< SMALL >...</ SMALL > зменшений шрифт

<SUB>

< SUB >...</ SUB > підрядкові символи

<SUP>

< SUP >... </ SUР > надрядкові символи

<TABLE>

Для створення таблиці використовують тег <TABLE> і відповідний йому закриваючий тег </TABLE>. Між ними розташовані всі теги, необхідні для створення таблиці.

<TD>

Комірка, яка містить елемент даних, задається парою тегів <TD> і </TD>.

Теги для побудови таблиці

 

<TEXTAREA>

<TEXTAREA>…</TEXTAREA> Текстове поле введення.

Теги <TEXTAREA>, <SELECT>, <INPUT> повинні бути визначені всередині пари тегів <FORM>….</FORM>.

<TH>

Для створення заголовків стовпчиків таблиць використовуються теги <TH> і </TH>, текст в яких автоматично виводиться жирним шрифтом з вирівнюванням по центру.

<TITLE>

Назва документа

<TITLE>… </TITLE> - назва документа, яка відображається в рядку заголовка Internet Explorer.

<TR>

Теги для побудови таблиці

 

Тег

<U>

<U>. ..</U> підкреслений

<UL>

Маркований список <UL>…</UL> <LI>…</LI> - елемент списку

Атрибут START дозволяє задавати початкове значення для нумерації (за замовчуванням START=1, але можна вказати будь-яке додатне число).

<МЕТА>

Приклад застосування <МЕТА>-тегів:

META NAME="Description" CONTENT="FAQ about Ukraine at BRAMA">

<ТТ>

<ТТ>... </TТ> телетайп

Атрибути тегу <BODY>

Атрибути тегу <BODY>

BGCOLOR Задає колір фону

TEXT Задає колір тексту

Гіпертекстове посилання

Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного форматування.

Формат адресного вказівника:

<A HREF= “URL”>текст вказівника</A>

Горизонтальні лінії

 

Горизонтальні лінії є простим способом поділу великих текстів або виділення частини документа.

Графічні зображення

 

Графічні зображення, які демонструються на Web-сторінках, зберігаються в окремих файлах. Для вставлення зображення на сторінку використовують тег <IMG SRC=”URL”>, де URL – адреса файлу, який містить графічні дані.

Графічне зображення як фон

 

При необхідності можна використати зображення (графічний файл) як фон для сторінки. Зображення, використане як фон, мозаїкою, багаторазово повторюється в робочому вікні і заповнює його.

Колір абзацу

Для зміни кольору абзацу або будь-якого слова в тексті можна скористатись атрибутом COLOR тега <FONT>… </FONT>:

<FONT COLOR=#FF0000>

або

Колір фону і тексту

Колір фону і тексту може задаватись шістнадцятковими значеннями RRGGBB (Red, Green, Blue) червоного, зеленого і синього кольорів відповідно або позначеннями кольорів англійською мовою.

Коментарі

Коментарі і спеціальні символи

Для додавання коментарів у HTML–документи використовується контейнер <!- текст коментаря ->.

Приклад:

Приклад застосування <МЕТА>-тегів:

 

META NAME="Description" CONTENT="FAQ about Ukraine at BRAMA">

Розмір шрифту

 

Основний розмір шрифту завжди дорівнює 3, якщо він не змінений тегом

<BASEFONT=n>, де n=1-7.

Спеціальні символи

Спеціальні символи використовуються для відображення елементів математичних символів (наприклад: &frac34 це 3/4), рідкісних символів

національних алфавітів і загальноприйнятих символів (&copy; - це ©, &reg; -

Списки

Списки реалізують зручну можливість представлення інформації в документах.

Елементи списків всіх типів мають відступ від лівої межі екрана.

Створення маркованого списку із графічними маркерами

 

При необхідності для створення маркованого списку можна створити свої власні графічні зображення для використання їх як маркерів.

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

Стилі заголовків

Основні стилі заголовків

<Hn>…</Hn>, де n – номер стилю від 1 до 6 - виділяє текст різними стилями

ПРИКЛАД

 

Структура HTML-документа

Структурні теги HTML-документа визначають початок і закінчення різних частин документа. Хоча багато браузерів правильно інтерпретують документ і без них, правила вимагають, щоб структурні теги були включені до документа.

Табличні теги мови HTML

Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі.

Теги НТМL-документів

Теги НТМL-документів в основному є простими і зрозумілими для використання, оскільки вони створені за допомогою загальновживаних слів англійської мови, зрозумілих скорочень і позначень.

Теги стильового виділення тексту

 

Фізичні стилі – це реальні атрибути шрифту, такі, як курсив або жирне виділення.

Тег Значення

<I>.....</I> курсив (ITALIC)

Текст, який рухається

 

Управляти появою і рухом тексту дозволяє тег <MARQUEE>

Приклад:

<MARQUEE>Приклад тексту, який рухається</MARQUEE>

Управління кольором елементів таблиці

 

Атрибути управління кольором :BORDERCOLOR – колір рамки і BGCOLOR – колір фону, використовуються для тегів : <TABLE>, <TR>, <TH>, <TD>. Відповідно областю їх дії може бути вся таблиця, рядок або окрема комірка.

Форматування тексту

 

Розмітка, яка створюється за допомогою мови HTML, дозволяє організовувати текст у логічні, легко зрозумілі розділи або застосовувати до нього специфічний формат. Теги форматування дозволяють визначити такі елементи:

Фрейми

Фрейми (Frames - кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини.

Кожен фрейм може мати такі властивості: