Коментарі

Коментарі і спеціальні символи

Для додавання коментарів у HTML–документи використовується контейнер <!- текст коментаря ->.

Приклад:

<!- Це перший варіант сторінки, створений 31/12/2000 ->.

Всі символи, розташовані між дужками, будуть ігноруватись браузером. Вставкою коментарів можна користуватись у процесі розробки і перевірки створеного HTML-документа для ігнорування команд.