Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Лекція 4

 

Сторінка Additional

У сторінку Additіonal поміщені 18 додаткових компонентів, за допомогою яких можна урізноманітити вид діалогових вікон.

1 BitBtn це також кнопка TButton, але на ній можна розмістити малюнок. Картинка завантажується в кнопку за допомогою властивості Glyph. Цій кнопці можна задати стандартний вид, змінивши властивість Kind. Якщо ви використовуєте в додатку кнопку без малюнка, то використайте компонент TButton.

2 SpeedButton є частиною компонента TSpeedBar. Це кнопка, на якій завичай розташовується тільки картинка без тексту. Границі цієї кнопки можна сховати, змінивши властивість Flat на true. У такому випадку цей компонент буде виділений тільки в тому випадку, коли покажчик миші перебуває над ним. Приклад - кнопки на палітрі компонентів і кнопки швидкого запуску команд меню.

3 TMaskEdit схожий на компонент TEdit, але дозволяє вводити дані певного формату. Наприклад телефон 555-55-55. Цей формат указується у властивості EditMask.

4 StringGrid являє собою таблицю, у яку можуть заноситися текстові дані. Доступ до даних можливий тільки під час роботи додатку через властивість Cell.

5 DrawGrid таблиця із занесенням даних будь-якого формату (тексту, малюнків і т.п.). Доступ до комірок через властивість CellRect тільки під час роботи додатка.

6 Image може містити малюнок багатьох широко вживаних форматів. Малюнок вибирається у властивості Picture. Встановлений малюнок можна центрувати (Center), вписати в рамки компонента збільшивши або зменшивши (Stretch), зробити прозорим щодо нижньої лівої точки малюнка (Transparent).

7 Shape дозволяє розміщати на формі окружність, квадрат, лінію, завантажувати зображення. Цей компонент можна застосовувати в найпростіших графічних редакторах.

8 Bevel застосовується тільки для прикраси зовнішнього вигляду вікон. Може приймати вид піднятої (опущеної) панелі (властивость Style). Може стати лінією, квадратом, пунктирним квадратом (властивость Shape).

9. ScrollBox – панель зі смугами прокручування. На відміну від компонента Panel автоматично вставляє смуги прокручування, якщо розміщені в ньому компоненти перекриваються його границями.

10. CheckListBox - список множинного вибору. Відрізняється від стандартного компонента ListBox наявністю поруч із кожною опцією незалежного перемикача типу CheckBox, що полегшує вибір відразу декількох опцій.

11 Splitter дозволяє змінювати границі компонентів, до яких він прилягає. Може бути як вертикальним (Властивість Align в alLeft або alRight), так і горизонтальним (Align alTop або alBottom).

12 StaticText (тільки у Windows)  функціонує подібно TLabel. Застосовується в основному для текстів у вікнах, для виводу даних. Крім того його текст можна відображати в рамці через властивість BorderStyle.

13 ControlBar – смуга керування. Служить контейнером для “плаваючих” компонентів у технології Drag&Dock.

14. ApplicationEvents – одержувач події. Якщо цей компонент поміщений на форму, він буде одержувати всі призначені для програми повідомлення Windows (без цього компонента повідомлення приймає глобальний об'єкт-програма Application).

15 ValueListEditor (тільки у Windows ) – редактор рядків, що містять пари ім'я=значення. Пари такого типу широко використовуються в Windows, наприклад, у файлах ініціалізації, у системному реєстрі й т.п.

16 LabeledEdit – комбінація однорядкового редактора й мітки.

17. ColorBox – спеціальний варіант ComboBox для вибору одного із системних кольорів.

18. Chart – діаграма. Цей компонент полегшує створення спеціальних панелей для графічного подання даних.

19. ActionManager – менеджер дій. Разом із трьома наступними компонентами забезпечує створення додатків, інтерфейс яких (головне меню й інструментальні кнопки) може настроюватися користувачем.

20. ActionMainMenuBar – смуга меню, опції якого створюються за допомогою компонента ActionManager.

21. ActionToolBar – смуга для розміщення піктографічних кнопок, створюваних за допомогою компонента ActionManager.

22 XPColorMap (тільки у Windows ) Встановлюється кольорова схема WindowsXP.

23 StandardColorMap (тільки у Windows ) Встановлюються стандартні для Windows вигляд і поведінка компонент (кольори по замовчуванню).

24 TwilightColorMap (тільки у Windows ) Слід використовувати, щоб встановити висококонтрастний вигляд вікна і компонентів.

25 CustomizeDlg (тільки у Windows ) Діалогове вікно, яке надає можливість користувачам налаштовувати меню і панелі інструментів, які побудовані, використовуючи редактор Action Manager

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ

TBitBtn Компонент являє собою кнопку, на поверхні якої може знаходитись малюнок. Установка властивості Kind компонента приписує кнопці одну зі стандартних операцій, таких, як OK, Cancel, Help, Close і т.д., що означає, що кнопка буде мати стандартний вигляд і при її натисканні буде виконана відповідна дія.

Назва

Тип

Опис

Glyph

TBitMap

Малюнок, що з'явиться на поверхні кнопки.

Kind

TBitBtnKind

Тип кнопки: bkCustom, bkOK, bkCancel, bkHelp, bkYes, bkNo, bkClose, bkAbort, bkRetry, bkIgnore, bkAll.

Layout

TButtonLayout

Розташування малюнка: blGlyphLeft – ліворуч від заголовка, blGlyphRight – праворуч від заголовка, blGlyphTop – зверху, blGlyphBottom – знизу.

Події

Обробляються ті ж події, що й у кнопки ТВutton.

 

TMaskEdit Компонент призначений для вводу й редагування тексту відповідно до шаблона.

Назва

Тип

Опис

EditMask

String

Шаблон.

Шаблон складається із трьох частин, розділених крапкою з комою. Перша частина являє собою маску вводу, кожний символ якої визначає, що можна ввести на цьому місці. Слово "повинен" означає, що в дану позицію неодмінно потрібно внести відповідний символ, а слово "може" означає, що в дану позицію зазначений символ або вноситься, або ні:

Символи маски

Символ

Опис

L

Повинна бути буква.

l

Може бути буква.

A

Повинна бути цифра або буква.

a

Може бути цифра або буква.

C

Повинен бути будь-який символ ASCII.

c

Може бути будь-який символ ASCII.

0

Повинна бути будь-яка цифра.

9

Може бути будь-яка цифра.

#

Може бути будь-яка цифра або знаки "+", "–".

Друга частина шаблона визначає, чи варто зберігати розділові символи в зазначеному в масці виді. "1" означає, що символи зберігаються, "0" – не зберігаються.

Третя частина шаблона містить символ, що буде перебувати в порожніх позиціях уведення, звичайно використовують символ підкреслення або пробіл.

Події

Обробляються ті ж події, що й у редактора ТЕdit.

 

TStringGrid Компонент призначений для подання даних у табличному виді. У кожну комірку таблиці можна записати рядок тексту. У верхній і лівій частині таблиці є фіксована область, що не бере участь у прокручуванні.

Назва

Тип

Опис

Col

LongInt

Індекс поточного стовпця.

Row

LongInt

Індекс поточного рядка.

ColCount

LongInt

Кількість стовпців у таблиці.

ColWidths[Index]

Integer

Ширина стовпця з індексом Index.

EditorMode

Boolean

Можливість редагування комірок.

FixedColor

TColor

Колір фіксованої області.

FixedCols

Integer

Кількість зафіксованих стовпців.

FixedRows

Integer

Кількість зафіксованих рядків.

RowCount

LongInt

Кількість рядків у таблиці.

RowHeight[Index]

LongInt

Висота рядка з індексом Index.

Cells[ACol,ARow]

String

Вміст комірки з координатами (ACol, ARow).

Cols[Index]

TStrings

Стовпець із індексом Index.

Rows[Index]

TStrings

Рядок з індексом Index.

Objects[ACol,ARow]

TObject

Об'єкт, пов'язаний з коміркою (ACol, ARow).

DefaultColWidth

Integer

Значення ширини стовпця за замовчуванням.

DefaultRowHeight

Integer

Значення висоти рядка за замовчуванням.

ScrollBars

TScrollStyle

Смуги прокручування:

ssNone - відсутні, ssHorizontal - горизонтальна, ssVertical - вертикальна, ssBoth - обидві.

Події

OnDrawCell – Викликається при необхідності перемадювати клітинку. Може використовуватись для виводу в клітинку графічної інформації.

OnClick – Виникає при натисканні лівою кнопкою миші по одній із клітинок

 

TBevel Компонент являє собою рамку.

Назва

Тип

Опис

Shape

TBevelShape

Форма рамки: bsBox – панель, bsFrame – рамка, bsTopLine, bsBottomLine, bsLeftLine, bsRightLine – лінія.

Style

TBevelStyle

Стиль рамки: bsLowered – занурена, bsRaised – піднята.

Події

Так як компонент слугує тільки для графічного оформлення, зазвичай його події не використовуються.

 

TImage Компонент являє собою деяку обмежену поверхню з канвою, на яку можна заносити зображення.

Назва

Тип

Опис

Autosize

Boolean

Визначає, чи будуть розміри компонента змінюватися відповідно до розмірів малюнка.

Picture

TPicture

Малюнок.

Stretch

Boolean

Визначає, чи будуть розміри малюнка змінюватися відповідно до розмірів компонента.

Transparent

Boolean

Визначає, чи буде фон малюнка прозорим.

Proportional

Boolean

Забезпечує автоматичне масштабування картинки без спотворення. Щоб масштабування було виконано, значення властивості AutoSize повинне бути false.

Події

OnClick – Виникає при натисканні лівою кнопкою миші по малюнку

OnDblClick - Виникає при подвійному натисканні лівою кнопкою миші по малюнку

 

Shape. Компонент являє собою різні геометричні фігури, відповідним чином заштриховані.

Назва

Тип

Опис

Shape

TshapeType

Форма. Може приймати такі значення:

stRectangle – прямокутник

stRoundRect – прямокутник із заокругленими кутами

stEllipse – еліпс

stSquare – квадрат

stRoundSquare – квадрат із заокругленими кутами

stCircle – коло

Brush

TBrush

Кисть. Визначає тип заливки (має ряд підвластивостей).

Pen

TPen

Перо – визначає стиль ліній.

 

 

Приклади компоненту Shape

 

*TChart

Компонент Діаграма (TChart ) – це дуже потужний компонент, що має багато можливостей. Він дозволяє будувати дво- і тримірні діаграми на основі різних даних. TChart є наслідником класу TPanel і успадковує всі властивості панелі.

Створювати діаграми можна двома способами:

- з допомогою Майстра (без програмування)

- засобами Паскаля (програмуючи командами)

TChart є контейнером об’єктів Series – серій даних ,що характеризуються різними стилями відображення. Кожна серія буде відповідати одній кривій на графіку.

Назва

Опис

AllowPanning

Визначає можливість прокручувати частини графіку під час виконання.

AllowZoom

Дозволяє користувачу змінювати під час виконання масштаб зображення, вирізаючи фрагменти діаграми чи графіка курсором мишки.

Title

Заголовок діаграми.

Foot

Підпис під діаграмою. По замовчуванні відсутній.

Frame

Рамка навколо діаграми.

Legend

Легенда діаграми – список позначень.

SeriesList

Список серій даних, що відображаються в компоненті.

View3d

Дозволяє або забороняє тримірне відображення діаграми.

View3dOptions

Характеристики тримірного зображення.

Chart3DPersent

Масштаб тримірності (товщина діаграми, ширина стрічок графіка).

 

Tags: