Time ()

Функція Time: TDateTime;

Опис
Функція повертає поточне значення часу у форматі TDateTime.
Приклад
begin
MessageDlg ('Поточний час:' + TimeToStr(Time), mtInformation, [mbOk], 0);
end;