DateTimeToStr ()

Функція DateTimeToStr (DateTime: TDateTime):string;

Опис: Функція перетворює значення дати і часу типу TDateTime в його рядкове представлення. Якщо параметр DateTime не містить значення дати,то дата відображається як 00/00/00. Якщо параметр DateTime не міститьзначення часу, то час відображається як 00:00:00 AM.

Приклад
var
S: string;
begin
S: = DateTimeToStr (Date);
MessageDlg (S, mtInformation, [mbOk], 0);
end;

 

Процедура DateTimeToString (var NewString:string; const Format: string; DateTime: TDateTime);
Опис: Процедура перетворює значення дати і часу форматаTDateTime в його строковий вид, використовуючи заданий формат.Вхідне значення визначається параметром DateTime. Результат повертається у змінній NewString. Форматування рядка здійснюється у відповідності рядком формату Format.

Приклад
var
S: string;
begin
DateTimeToString (S, 'Сьогодні dddd dd mmm yyyy р.', Date);
MessageDlg (S, mtInformation, [mbOk], 0);
end;