TimeToStr ()

Функція TimeToStr (Time: TDateTime): string;
Опис

Функція перетворює значення часу,представлене в формате TDateTime, у рядок. Форматування рядка здійснюється у відповідності зі значенням глобальної змінної LongTimeFormat.

Приклад
begin
MessageDlg ('Поточний час:' + TimeToStr(Time), mtInformation, [mbOk], 0);
end;