ReplaceTime ()

Процедура ReplaceTime (var DateTime:TDateTime; const NewTime: TDateTime);
Опис

Процедура замінює значення часу у змінній DateTime на значення, вказане в параметрі NewTime. Значення дати залишається незмінним.

Приклад
var
DateTime, NewDate: TDateTime;
S: string;
begin
S: = '28 .02.1999 23:37 ';
DateTime: = StrToDateTime (S);
NewTime: = StrToTime ('15: 00 ');
ReplaceTime (DateTime, NewTime);
S: = DateTimeToStr (DateTime);
MessageDlg (S, mtInformation, [mbOk], 0);
end;