Now ()

Функція Now: TDateTime;
Опис
Функція повертає значення поточної дати і часу в форміTDateTime.
Приклад
begin
MessageDlg (DateTimeToStr (Now),mtInformation, [mbOk], 0);
end;