IsLeapYear ()

Функція IsLeapYear (Year: Word): Boolean;
Опис

Функція визначає, чи є високосним рік, зазначений у параметрі Year. Якщо рік високосний, то функція повертає True, а інакше -False.

Приклад
var
S: string;
Year, Month, Day: Word;
begin
DecodeDate (Date, Year, Month, Day);
If IsLeapYear (Year) then S: = 'високосний'
else S: = 'не високосний';
MessageDlg ('Поточний рік -' + S, mtInformation,[mbOk], 0);
end;