DecodeTime ()

Процедура DecodeTime (T: TDateTime; var Hour,Min, Sec, MSec: Word);
Опис

Процедура повертає значення годин (Hour),хвилин (Min), секунд (Sec) і мілісекунд (MSec)для значення часу вказаного в форматі TDateTime. Початкове значення передається в параметрі T. Якщо значення T <=0 або не містить значення часу, то процедура повертає у всіх змінних 0.

Приклад
var
D: TDateTime;
Hour, Min, Sec, MSec: Word;
begin
D: = Now;
DecodeTime (D, Hour, Min, Sec, MSec);
MessageDlg ('Поточний час:' + IntToStr (Hour) +'ч.' + IntToStr (Min) + 'хв.' + IntToStr (Sec) + 'сек.',mtInformation, [mbOk], 0);
end;