DayOfWeek ()

Функція DayOfWeek (Date: TDateTime): Integer;
Опис

Функція повертає порядковий номер дня тижня(1 ... 7) для дати, визначеної параметром Date (1- неділя, 2 - понеділок, ..., 7 - субота).

Приклад
var
S: string;
begin
case DayOfWeek (Date) of
1: S: = 'вихідний';
2: S: = 'важкий день';
3: S: = 'сірі робочі будні';
4: S: = 'сірі робочі будні';
5: S: = 'сірі робочі будні';
6: S: = 'короткий день';
7: S: = 'вихідний';
end;
MessageDlg ('Сьогодні ' + S, mtInformation,[mbOk], 0);
end;