DaySpan ()

function DaySpan (const ToDate, FromDate:TDateTime): Double;

Опис
Функція DaySpan віднімає FromDate із ToDate,повертаючи дробову різницю днів. Повернене Double значення містить число днів як цілу частину, і залишок частини дня як дробову частину. Наприклад, різниця 2 днів і 6 годин дало б значення 2.25

Приклад
var
fromdate, toDate: TDateTime;
begin

fromDate: = EncodeDateTime (2000, 01, 01, 0, 0,0, 0);
toDate: = EncodeDateTime (2000, 01, 02, 12, 0,0, 0);

ShowMessage ('З дати =' + DateTimeToStr(fromDate));
ShowMessage ('До дати =' + DateTimeToStr(toDate));
ShowMessage ('Дробова різниця днів =' +
FloatToStr (DaySpan (toDate, fromDate))+ 'днів');
end;